Τηλεφωνήστε μας!
+357 22352235
 
 
 

 Όροι πληρωμής και παράδοσης

1. Ισχύς

Οι κατωτέρω όροι πληρωμής θεωρούνται, ότι έγιναν αποδεκτοί από τον πελάτη και τίθενται σε ισχύ συγχρόνως με την ολοκλήρωση της εργασίας ή/και την αποδοχή της υπηρεσίας. Γενικοί όροι συναλλαγών του πελάτη ή αποκλίσεις των όρων αυτών ισχύουν μόνον όταν έχουν την έγγραφη επιβεβαίωσή μας.

2. Προσφορά και κλείσιμο συμφωνίας

2.1 Τα προσπεκτ μας, οι περιγραφές των υπηρεσιών και προϊόντων μας, τα μοντέλα ή δείγματα ως και η παροχή συμβουλών αποσκοπούν στην ενημέρωση του πελάτη και διευκολύνουν τις συναλλαγές και το κλείσιμο συμφωνιών.

2.2 Η συμβατική σχέση άρχεται, μεταξύ άλλων, από τη στιγμή που η ανάληψη εργασίας ή/και μίσθωση υπηρεσίας ή/και παραγγελία εμπορεύματος επιβεβαιώνεται εγγράφως.

3. Όροι πληρωμής

3.1 Εφ’ όσον δεν υπάρχει γραπτή διαφορετική συμφωνία, πρέπει να πληρωθεί το κάθε τιμολόγιο συγχρόνως με την ολοκλήρωση της εργασίας ή/και παροχή υπηρεσίας ή/και παράδοση εμπορεύματος. Σε αυτή την περίπτωση χορηγείται έκπτωση 5% επί του τιμολογίου.

3.2 Σε περίπτωση πληρωμής του τιμολογίου εντός 10 ημερών από της εκδόσεώς του, χορηγείται έκπτωση 3%.

3.3 Εφ’ όσον δεν υπάρχει γραπτή διαφορετική συμφωνία, κάθε τιμολόγιο πρέπει να εξοφλείται ολοσχερώς με μετρητά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Σε αυτή την περίπτωση χορηγείται έκπτωση 2% επί του τιμολογίου. Η υπέρβαση της προθεσμίας αυτής καθιστά τον πελάτη υπερήμερο και αναιρείται οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία για καταβολή του τμήματος με δόσεις ή/και κράτηση ποσού ευθύνης ελαττωμάτων, με συνέπεια να είναι το συνολικό τίμημα της εργασίας ή/και υπηρεσίας ή/και του εμπορεύματος άμεσα απαιτητό.

3.4 Το τίμημα οφείλεται από την στιγμή που το ανατεθέν έργο ή/και υπηρεσίες ή/και τα παραγγελθέντα εμπορεύματα τέθηκαν στη διάθεση του πελάτη, ή από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας πληρωμής. Ο πελάτης παραιτείται δια της αποδοχής των όρων αυτών, πάσης επισχέσεως και συμψηφισμού του τιμήματος σε περίπτωση ισχυρισμού του, ότι το έργο ή/και υπηρεσία ή/και το εμπόρευμα έχει ελαττώματα ή ελλείψεις υποσχεθεισών ιδιοτήτων. Πάσα διαφορά περί ελαττώματος ή ελλείψεως ιδιοτήτων λύεται πρωτίστως με εξωδικαστική προσπάθεια των μερών. Επιφυλασσόμεθα διατηρούντες ρητώς το δικαίωμα, σε περίπτωση υπερημερίας, να υπαναχωρήσουμε εκ της συμβάσεως αυτής και να μας επιστραφούν τα εγκατεστημένα υλικά ή/και εμπορεύματα.

4. Λόγοι ανωτέρας βίας

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε εγκαίρως στις συμβατικές υποχρεώσεις μας για λόγους ανωτέρας βίας, ή άλλους λόγους για τους οποίους δεν ευθυνόμαστε εμείς, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, πόλεμος, κυβερνητικά μέτρα, κυκλοφοριακή κατάρρευση, αφερεγγυότητα προμηθευτών κλπ., αναστέλλεται η ισχύς τα σχετικής συμβατικής υποχρεώσεως μέχρι την άρση του κωλύματος, χωρίς να δικαιούται ο πελάτης να απαιτήσει αποζημίωση.

5. Χρόνος παραδόσεως

Ο χρόνος ολοκλήρωσης έργων ή/και υπηρεσιών ή/και παραδόσεως εμπορευμάτων δεν είναι σε καμία περίπτωση σταθερός και ενιαίος και δίδεται κατά προσέγγιση. Σε περίπτωση νομίμου καθυστερήσεως δεν υφίσταται θέμα αποζημιώσεως.

6. Παρακράτηση κυριότητας

6.1 Μέχρι αποπληρωμής εμπορεύματος (ή/και οποιουδήποτε υλικού) παραμένει η κυριότητά μας επ’ αυτού. Σε περίπτωση που ο πελάτης πουλήσει το εμπόρευμα, γινόμαστε αυτομάτως κάτοχοι των εκ της πωλήσεως αυτής προερχομένων εξοφλητικών του απαιτήσεων. Ο πελάτης υποχρεούται να διαφυλάξει το εις ημάς ανήκον ποσό και να μας το καταβάλει μόλις του το ζητήσουμε. Σε περίπτωση παραβάσεως του κανονισμού αυτού υπέχει ο πελάτης ποινική ευθύνη. Εάν ενσωματωθεί το εμπόρευμα σε άλλο κινητό πράγμα, καθιστάμεθα συνιδιοκτήτες του πράγματος αυτού ανάλογα με την αξία που έχει το ενσωματωμένο εμπόρευμά μας.

6.2 Σε περίπτωση στρεψοδικίας εκ μέρους του πελάτη ως προς την γνωστοποίηση του τελευταίου αγοραστή και εκχώρηση της απαιτήσεώς του, δικαιούμεθα εκ της καταπιστευτικής κυριότητας που έχουμε στο ακόμη μη πληρωθέν εμπόρευμα, να στραφούμε απ’ ευθείας κατά του τελικού αγοραστή και να ζητήσουμε την παράδοση του εμπορεύματος, ή την απ’ ευθείας σε μας πληρωμή του τιμήματος.

7. Ευθύνη

7.1 Αποκλείεται ρητώς και εφ’ όσον το επιτρέπει ο νόμος, οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιογόνες συνέπειες από ελαττώματα και πρόκληση ζημιάς σε περιουσία. Το ίδιο ισχύει μεταξύ άλλων και για τίτλους, όπως π.χ. από μη εκπλήρωση ή θετική παράβαση συμβάσεως ή από αναγωγές αξιώσεις για αποζημίωση.